Gurudwara Pehli Patshahi (Kurukal Mandap)

Address
Kurukal Mandap, , , , Sri Lanka