Gurudwara Pehli Patshahi at Makdoom Pur Pahuran, Distt Khanewal

Go to top